fundacje i stowarzyszenia pdfFundacje i stowarzyszenia Prawo i praktyka Przekazujemy Państwu praktyczny komentarz, który ma udogodnić zakładanie fundacji i stowarzyszeń. praca o fundacjach i stowarzyszeniach obejmuje wiele cennych wskazówek dotyczących ich rejestracji oraz działalności. Część praktyczna uzupełniona jest krótkim komentarzem do ustawy o fundacjach dodatkowo Prawo o stowarzyszeniach, wzorcowymi statutami i orzecznictwem. Ponadto publikacja zawiera przydatne wzory formularzy, jakie interesanci będą musieli wypełnić w sprawie zarejestrowania fundacji i stowarzyszenia, wprowadzenia przemian do rejestru stowarzyszeń i uzyskania wyciągów z tego rejestru. Rachunkowość fundacji stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej Do jednostek nieprowadzących aktywności gospodarczej zalicza się stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki zdrowotnej. Szacuje się np., że przeszło milion Polaków jest społecznie zaangażowanych w działanie 25 tys. aktywnych fundacji i stowarzyszeń, a dla z okładem 100 tys. osób jest to stałe miejsce zatrudnienia. O skali zjawiska świadczy też fakt, że w Polsce jest zarejestrowanych 45 tys. organizacji pozarządowych skupiających się po największej części na działaniach na rzecz ochrony zdrowia i rehabilitacji, pomocy społecznej i charytatywnej, aktywności edukacyjnej i oświatowej, ochronie zabytków, w szerokim obszarze rozumianej aktywności kulturalnej. Wszystkie wymienione wyżej jednostki są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem odrębności i uproszczeń przewidzianych w rozporządzeniu ministra finansów z dnia 15 listopada 2001 rok w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących aktywności gospodarczej. Podręcznik, który adresujemy zarówno do studentów, jak i praktyków, przybliża Czytelnikom normy organizacji rachunkowości, ewidencji księgowej także sprawozdawczości finansowej we wszystkich rodzajach jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej. Wykład wzbogacają liczne przykłady i projekty księgowań korespondujące z omawianymi zagadnieniami.

Najnowsze artykuły:

Top