Dla omawianych przypadków są przedstawioneKlasyfikacja środków trwałych ze stawkami amortyzacji 2019 Od 1 stycznia 2018 roku przedtem nie obowiązuje Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2010) (rozporządzenie RM z dnia 10 grudnia 2010 r., Dz.U. poz. 1622), a roczne stawki amortyzacyjne pozostały powiązane z KŚT 2016 – w od kiedy środki trwałe 10000 opracowaniu każdemu symbolowi KŚT 2016 przyporządkowano stawki amortyzacji razem z odpowiednimi wyjaśnieniami (zgodnie z obowiązującą od momentu 1 stycznia 2018 r. ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych poprzez osoby fizyczne, Dziennik Ustaw poz. 2175). Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Dodatkowo zamieszczono wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) oraz załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 1888 ze zm.). Środki trwałe w jednostkach sektora publicznego ujęto normy nabywania, zbywania, likwidacji, amortyzowania i umarzania dodatkowo dokumentowania środków trwałych, a zarówno ujmowania tych operacji w księgach rachunkowych. Uwzględniono przy tym postanowienia KSR 11 oraz najnowszego Stanowiska KSR w sprawie użytkowania wieczystego. Całość ilustrują liczne przykłady z praktyki. W części I i II omówione są zagadnienia będące przedmiotem standaryzacji, dotyczące ujmowania środków trwałych również ich amortyzowania do celów bilansowych. Praktyczne zastosowanie tych reguł opisano na przykładach operacji występujących w jednostkach organizacyjnych sektora publicznego. Można m.in. dowiedzieć się: normy uznawania składnika majątkowego za środek trwały, z zastosowaniem kryteriów: postaci środka trwałego, okresu ekonomicznej użyteczności, kompletności i zdatności do użytkowania, przeznaczenia na własne potrzeby jednostki, wartości istotnej, jakże tworzy się obiekty inwentarzowe środków trwałych, jakże prawidłowo ustala się wartość początkową środków trwałych w cenie nabycia, kosztach wytworzenia, wartości szacowanej, w jaki sposób spełniać zmian wartości początkowej i granic obiektów środków trwałych w trakcie ich użytkowania, jakim sposobem rozliczać nakłady ponoszone na środki trwałe w trakcie ich użytkowania, kiedy powinno się zaprzestać ujmowania środków trwałych w ewidencji księgowej, jakie są zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych metodami spisu z natury i weryfikacji zapisów księgowych z dokumentacją źródłową, czym różnią się pojęcia: amortyzacja i umorzenie, a także – amortyzacja bilansowa i podatkowa, jaka wartość podlega amortyzacji, jakie są kluczowe metody amortyzacji, w który sposób ustala się indywidualne stawki amortyzacyjne dla środków trwałych, jakie normy obowiązują przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od zbiorczych obiektów inwentarzowych środków trwałych,

jakie są dozwolone uproszczenia w obszarze amortyzacji, na jakich zasadach następuje wznowienie amortyzacji do głębi umorzonych środków trwałych,

jakie są zasady dokonywania weryfikacji okresów i stawek amortyzacyjnych. W części pozostały z kolei omówione – krok po kroku – zasady przeprowadzania, dokumentowania i ujmowania w ewidencji księgowej operacji gospodarczych dotyczących środków trwałych, charakterystycznych na rzecz różnych typów jednostek organizacyjnych sektora publicznego. Z tej części można dowiedzieć się m.in.: w jaki sposób należy prawidłowo wyposażać w mienie nieruchome jednostki sektora finansów publicznych i w jaki sposób dokumentować przeprowadzane w tym zakresie operacje, które dotyczą środków trwałych będących nieruchomościami (w szczególności omówione zostały sposoby ewidencjonowania oddania nieruchomości w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste), jak prawidłowo ujmować środki trwałe jednostek obsługujących i obsługiwanych w razie zorganizowania CUW, jakich czynności trzeba dokonać, by wywołać ewidencję księgową środków trwałych stanowiących nieruchomości (gruntów, budynków, budowli) do stanu zgodnego ze stanem faktycznym, jakim sposobem właściwie umniejszać nakłady na ulepszenie obcych środków trwałych,

jakże ustalić procedury kontroli zarządczej w zakresie ustalania planów finansowych jednostek, żeby ustrzec się błędów dotyczących nieprawidłowego klasyfikowania wydatków na nabycie, ulepszenie, bieżące wikt i remonty środków trwałych, w jaki sposób przeprowadzać i dokumentować spis z natury środków trwałych zgodnie z zaleceniami KSR 11, na co należy zwrócić szczególną uwagę w jednostkach, jakie zdecydują się na przyjęcie Stanowiska KSR dotyczącego użytkowania wieczystego i dokonywanie odpisów z tytułu trwałej utraty wartości od gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.

Dla omawianych przypadków są przedstawione wzory wypełnionych dokumentów księgowych również metody korygowania najczęstszych nieprawidłowości spotykanych w ewidencji środków trwałych w oddziałach tego sektora.

Komentarze: 2


noavatar.png
katarzyna zadykowicz 2020-03-08

doskonałe punkty, po prostu wygrałeś logo nowego czytelnika. Co mógłbyś zasugerować Twojemu postowi, który zrobiłeś parę dni temu? Jakieś pewne?

noavatar.png
Joanna Mizińska strona dla spółek 2020-05-11

W rzeczywistości sprawia, że ​​wydaje się to tak łatwe z prezentacji, ale uważam, że ten temat jest naprawdę coś, co myślę, że nigdy nie zrozumiem. To dla mnie bardzo złożone i bardzo szerokie. Czekam na kolejny post, postaram się o to powiesić!

Najnowsze artykuły:

Top